Sammy Davis, Jr. (+)
Mr. Smith.  Mmm hmm.
my angler